Logging (Net)

RemoteSyslogChannel
RemoteSyslogListener